Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

 

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Rowertak.pl Michał Stateczny wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

 

1. Definicje

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest.Rower-Tak.pl Michał Stateczny.pl z siedzibą w (adres siedziby: ul.Modlińska 16 b 05-110 Jabłonna) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 716-237-19-25, REGON 388041277, adres poczty elektronicznej: sn@rowertak.pl, numer telefonu: (+48) 661 932 201 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą,
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3.  Użytkownik/ Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4.  Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://www.rowertak.pl
 5.  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 6.  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

2. CEL

1. Sprzedawca zbiera dane Klientów, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu, danych do fakturowania

2. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Tymi usługami możemy być, np.: usługa Newslettera. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta Sprzedawca będzie mógł także przetwarzać udostępnione dane Klienta w celach marketingowych administratora oraz Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

 

3. PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;
 3. od dnia 25 maja 2018 r. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. od dnia 25 maja 2018 r. Administrator ma prawo do przenoszenia danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to posiada Klient prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Klienta może być:

 1. zgoda Klienta;
 2. umowa łącząca Sprzedawcę z Klientem;
 3. obowiązek prawny oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

 

5. UTRWALANIE, ZABEZPIECZENIA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWARTYCH UMÓW

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu rowertak.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie , udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu (faktury VAT). W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta są:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, którym dane osobowe Klienta będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym Sprzedawca zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 3. Partnerzy wymienieni tutaj:
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • DoubleClick
  • IAI - IDOSELL
  • Facebook
  • DPD
  • InPost
  • Allegro.pl
  • PayU
 4. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy serwisujące oprogramowanie.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
 2. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia przez Klienta zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta w Serwisach. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Klienta przez okres 1 roku. Klient może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.60 / 5.00 52 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-10
Super sprzedawca
2022-03-23
Polecam

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel