Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROWERTAK.PL

 

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: rowertak.pl/regulamin-pdf

 

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY  PŁATNOŚCI
 7. SPOSOBY DOSTAWY
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. INFORMACJE DODATKOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 

1.       Postanowienia Ogólne

 

1.1.       Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rowertak.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez "MRTMED" Marta Podgórska z siedzibą w Jabłonnie (adres siedziby: ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 664-20-99-428, REGON 361878964, adres poczty elektronicznej: sklep@rowertak.pl, numer telefonu: (+48) 602 222 779 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.2.       Definicje:

1.2.1.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.2.2.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.2.3.      KLIENTUsługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.4.      KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.5.      NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.2.6.      PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.7.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.8.      SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.rowertak.pl.

1.2.9.  SPRZEDAWCA - "MRTMED" Marta Podgórska z siedzibą w Jabłonnie (adres siedziby: ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 664-20-99-428, REGON 361878964, adres poczty elektronicznej: sklep@rowertak.pl, numer telefonu: (+48) 602 222 779 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.10.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.11.  USŁUGODAWCA – "MRTMED" Marta Podgórska z siedzibą w Jabłonnie (adres siedziby: ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 664-20-99-428, REGON 361878964, adres poczty elektronicznej: sklep@rowertak.pl, numer telefonu: (+48) 602 222 779 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.12.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

2.      Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

2.1.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1.      Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2.1.2.      Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.1.3.      Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

2.1.4.      Przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

 

3.      Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

3.1.       Odpłatność:

3.1.1.      Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 

3.2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.4.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

3.3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.      Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2.      Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.

3.3.3.      Minimalna rozdzielczość monitora: 800 x 600.

3.3.4.      Włączona obsługa JAVASCRIPT.

3.3.5.      Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 

3.4.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

4.      Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

 

4.1.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.1.1.      Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://rowertak.pl/client-new.php?register

4.1.1.1.     Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż wymienione wcześniej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

4.1.2.      Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.1.3.      Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj konto” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

4.2.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1.      Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

4.2.2.      Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena, dostępność (pole: „Dostępność”) oraz czas kompletowania (pole: „Wysyłka”). Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

4.2.3.      W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk.

4.2.3.1.     Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy” oraz dodania uwag do Zamówienia w polu „Uwagi” poprzez kliknięcia pola „Dodaj”.

4.2.4.      Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają:

4.2.4.1.     Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

4.2.4.2.     Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

4.2.4.2.1.   Może utworzyć Konto i w tym celu w sekcji „Nowy klient” klika pole „Zarejestruj się i zamów”, a następnie postępuję zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.4.2.2.   Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.

4.2.4.2.2.1.  W tym celu w sekcji „Nowy klient” klika pole „Zamów bez rejestracji” obowiązany jest podać następujące dane: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż wymienione wcześniej.

4.2.4.2.2.2.  Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.2.4.2.2.3.  Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.5.      Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności.  Po dokonaniu tych czynności należy kliknąć pole „Przejdź dalej”.

4.2.6.      Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

4.2.6.1.     Określenie przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.2.     Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

4.2.6.3.     Wybrany sposób dostawy i płatności.

4.2.7.      Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone  – w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia..

4.2.7.1.     Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

 

4.3.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

4.3.1.      W celu skomentowania Produktu przez Usługobiorcę niezbędne jest utworzenie Konta zgodnie z pkt. 4.1.

4.3.2.      W celu skomentowania Produktu należy kliknąć przy opisie danego Produktu na zakładkę „Opinie”.

4.3.3.      Następnie należy w polu „Treść opinii” podać treść opinii, ocenę danego Produktu oraz ewentualnie dodać zdjęcie.

4.3.4.      Następnie należy kliknąć pole „Dodaj opinię” po czym zostanie wyświetlona informacja, że komentarz został przesłany do zatwierdzenia przez Usługodawcę – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

4.3.5.      Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz jest publikowany przy danym Produkcie.

 

4.4.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

4.4.1.      Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w lewym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

4.4.2.      Następnie należy kliknąć pole „+”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

 

5.      Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

5.1.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

5.2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

5.3.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

5.4.       Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

5.4.1.      Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

5.4.2.      Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1.     Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2.     Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3.     Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

5.4.2.4.     Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3.      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

5.5.       Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu

5.5.1.      Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu (+48) 602 222 779 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.5.2.      Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

5.5.2.1.     W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.

5.5.3.      Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia  zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

5.6.       Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

 

6.      Sposoby  płatności

 

6.1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

6.1.2.      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

6.1.3.      Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.3.1.     Bank: Bank ING.

6.1.3.2.     Numer rachunku: 55 1050 1432 1000 0097 2590 8561.

6.1.4.      Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL - możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj:

6.1.4.1.     PAYU.PLhttp://www.payu.pl/partnerzy-serwisu

6.1.5.      W systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:

6.1.5.1.     CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu znajdziesz tutaj.

 

6.2.       Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

6.2.1.      PAYU.PL - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 (dalej: PAYU).

 

 

7.      Sposoby dostawy

 

7.1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1.      Paczka kurierska (DPD Polska Sp. z o.o.),

7.1.2.      Paczka kurierska pobraniowa (DPD Polska Sp. z o.o.),

7.1.3.      Paczka pocztowa (Poczta Polska SA),

7.1.4.      Paczka pocztowa pobraniowa (Poczta Polska SA),

7.1.5.      Odbiór osobisty w jednym z salonów Sprzedawcy – po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą,

7.1.6.      Paczkomaty (InPost Paczkomaty).

 

7.2.       Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@rowertak.pl celem uzgodnienia szczegółów).

 

7.3.       Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.4.       Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

7.4.1.      Czas kompletowania Produktu podany jest w opisie danego Produktu na stronie Sklepu internetowego w polu „Wysyłka”. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

7.4.1.1.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym – od momentu potwierdzenia przez Klienta wyboru takiego sposobu płatności poprzez kliknięcie w link w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.1.2.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.1.3.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od momentu potwierdzenia przez bank, że umowa ratalna została zawarta do chwili skompletowania i wysłania produktów.

7.4.2.      Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.4.2.1.     Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

7.4.2.2.     Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.

7.4.2.3.     Paczki do Paczkomatów dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.

 

7.5.       Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

7.6.       Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

7.7.       Uwagi dodatkowe dla Klienta:

7.7.1.      PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

7.7.2.      PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

7.7.3.      PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

7.7.4.      PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

7.7.4.1.     Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego.

7.7.4.2.     Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.

7.7.4.3.     Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

7.7.4.4.     Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

 

8.      Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

8.1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

8.1.1.      Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).

8.1.2.      Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@rowertak.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna).

8.1.3.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

8.1.4.      Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.1.5.      Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

 

8.2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

9.      Tryb postępowania reklamacyjnego

 

9.1.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

9.1.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2.      Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@rowertak.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna).

9.1.3.      Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna). Do przesyłki powinien zostać dołączony dowód zakupu.

9.1.4.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5.      W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

9.2.       Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

9.2.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@rowertak.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.

9.2.2.      Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.

9.2.4.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

9.3.       Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1.      Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

9.3.1.1.     PAYU –  strona kontaktowa (link), formularz kontaktowy (link), numer telefonu: (61) 630 60 05.

 

 

10.  Prawo odstąpienia od umowy

 

10.1.   Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., konsument ma możliwość odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy): "MRTMED" Marta Podgórska, ul. Modlińska 16B, 05-110 Jabłonna.

 

10.2.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

10.3.   W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

10.4.   Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

10.5.   Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

 

10.6. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

 

10.7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (dostawy), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

10.8.   Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. 

 

10.9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

10.9.1.  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,

10.9.2.  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

10.9.3.  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

10.9.4.  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

10.9.5.  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

10.9.6.  dostarczania prasy,

10.9.7.  usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

11.  Informacje dodatkowe

 

11.1.   Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

11.1.1.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Złóż zamówienie” w pkt. 4.2.7. Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” przy danej pozycji w podsumowaniu Zamówienia (np. „Zmień dane kontaktowe”).

11.1.2.  Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres  sklep@rowertak.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 602 222 779.

11.1.3.  Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia:

11.1.3.1. w ciągu 2 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia do godz. 12:00.

11.1.3.2. w ciągu 8 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia po godz. 12:00.

11.1.3.3. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@rowertak.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 602 222 779. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

 

11.2.   Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

11.2.2.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

11.2.2.1. przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy Regulaminu, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

11.2.3.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 

12.  Postanowienia końcowe

 

12.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

12.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

12.3.   Rozstrzyganie sporów:

12.3.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy - kliknij, aby pobrać

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………

 

 

"MRTMED" Marta Podgórska z siedzibą w Jabłonnie

ul. Modlińska 16B
05-110 Jabłonna

sklep@rowertak.pl

 

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/  świadczenia następującej usługi (*) :

 

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru do konsumenta(-ów) na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.

Zaufane Opinie IdoSell
4.58 / 5.00 50 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-04-12
Polecam
2022-03-23
Polecam

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel